Skip to content

Niniejszy kodeks zapewnia ogólne zasady uznane przez ICC. Zasady te stanowią kodeks działania kierujący zachowaniem opartym na wartościach. Zasady oparte są na Prawie Zwyczajowym, innymi słowy nie opisują w sposób szczegółowy tego, co coach powinien robić, lecz zapewniają wytyczne, w obrębie których coach może swobodnie działać.

Przyjęcie niniejszego kodeksu jest zasadniczym warunkiem członkostwa w ICC. Kodeks ten zawsze działa w kontekście prawa kraju, w którym pracuje coach. ICC nie ponosi odpowiedzialności za pracę certyfikowanych coachów ani nie monitoruje ich w sposób ciągły. Certyfikowani coachowie są odpowiedzialni za swoją własną pracę i własne wyniki.

Naruszenia kodeksu

W przypadku, gdy klient lub sponsor uważa, że coach ICC działał w sposób naruszający niniejszy kodeks, powinien on najpierw postarać się rozstrzygnąć tę kwestii bezpośrednio z danym coachem.
Każda ze stron może poprosić ICC o pomoc w rozwiązaniu takiej kwestii. Jeżeli klient lub sponsor pozostaje niezadowolony, może złożyć formalną skargę do Zarządu ICC, który zbada skargę i wyda raport.
Do przedłożenia skargi prosimy zastosować formularz Procedury Składania Skarg.

Standardy i Zasady Etyczne ICC

Są to oficjalne Standardy i Zasady Etyczne International Coaching Community. Niniejsze Wzorcowe Standardy Postępowania dla Profesjonalnych Coachów zostały także zatwierdzone przez Europejską Radę Mentoringu i Coachingu, International Coach Federation i International Association of Coaching.

Preambuła

Coaching jest to partnerska współpraca z klientami w pobudzającym do myślenia i kreatywnym procesie, który inspiruje klientów do zmaksymalizowania ich osobistego i zawodowego potencjału. Profesjonalna relacja coachingowa istnieje wtedy, gdy coaching obejmuje umowę lub kontrakt biznesowy, które określają obowiązki każdej ze stron.
Niniejsze Standardy zostały zaprojektowane tak, aby pełniły funkcję podstawowych wytycznych w zakresie etyki dla osób prowadzących coaching we wszystkich kontekstach praktyki biznesowej. Spełniają one trzy zasadnicze cele: zapewniają wskazówki postępowania dla coachów; zapewniają informacje klientom coachów; oraz promują zaufanie publiczne do coachingu jako procesu rozwoju zawodowego i osobistego.

Uwaga na temat interpretacji
Niniejsze Standardy powinny być czytane i interpretowane w całości. Nie istnieje żaden priorytet istotności przypisany sekwencji, w której Standardy te się pojawiają. Na różne aspekty coachingu, w tym niektóre kwestie objęte niniejszymi Standardami mogą mieć również wpływ inne mające zastosowanie reguły zawodowe. Źródła te mogą kolidować z niniejszymi Standardami i mogą mieć przed nimi pierwszeństwo. Niemniej jednak coach powinien dołożyć wszelkich starań, by postępować zgodnie z duchem i intencją tych Standardów podczas świadczenia usług na rzecz swoich klientów. Starania te powinny obejmować przestrzeganie wszystkich pozostałych Standardów nie będących w konflikcie z takimi innymi źródłami.
Niniejsze Standardy nie mają mocy prawnej, chyba że oraz od momentu, w którym zostaną przyjęte przez organ regulujący. Mimo to sam fakt, iż niniejsze Standardy zostały przyjęte przez odpowiednie podmioty zatwierdzające powinien uświadomić coachom fakt, iż niniejsze Standardy powinny być postrzegane jako ustanawiające standard dbałości dla coachów.

Sekcja 1. Zasady profesjonalnego postępowania
 1. Coachowie nie będą świadomie składać żadnych oświadczeń publicznych, które są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd na temat ich oferty jako coachów, ani nie będą rozpowszechniać fałszywych stwierdzeń w jakichkolwiek pisemnych dokumentach dotyczących zawodu coacha lub referencji coacha,
 2. Coachowie będą dokładnie przedstawiać swoje kwalifikacje coachingowe, wiedzę lub doświadczenie, certyfikaty i referencje,
 3. Coachowie będą uznawać i honorować starania i wkład innych i nie przedstawiają ich fałszywie jako własnych. Coachowie rozumieją, że naruszenie tego standardu może skutkować zastosowaniem wobec nich prawnych środków zaradczych przez stronę trzecią,
 4. Coachowie przez cały czas będą starać się brać pod uwagę problemy osobiste, które mogą pogorszyć, kolidować lub ingerować z wynikami ich pracy jako coachów lub z ich zawodowymi relacjami coachingu. Ilekroć wymagają tego fakty i okoliczności, coachowie niezwłocznie zasięgną profesjonalnej pomocy i określą działania, które mają być podjęte, w tym czy należy zawiesić lub rozwiązać ich relację(e) coachingu,
 5. Coachowie będą postępować zgodnie z niniejszymi Standardami Postępowania we wszystkich sytuacjach związanych ze szkoleniami, mentoringiem i nadzorem w zakresie coachingu,
 6. Coachowie będą prowadzić badania i składać z nich raporty przy zachowaniu poziomu kompetencji, uczciwości oraz przestrzegając uznanych naukowych standardów i mających zastosowanie wytycznych przedmiotowych. Badania coachów prowadzone będą po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń i zatwierdzeń osób zaangażowanych oraz z wykorzystaniem podejścia, które chroni uczestników przed wszelkimi potencjalnymi szkodami. Wszystkie działania badawcze będą realizowane w sposób przestrzegający praw kraju, w którym badania te są prowadzone,
 7. Coachowie będą skrupulatnie prowadzić, przechowywać i utylizować wszelkie zapisy utworzone w trakcie ich działalności coachingowej w sposób, który promuje zachowanie poufności, bezpieczeństwa oraz prywatności oraz spełnia wszelkie obowiązujące przepisy prawa i umów.
Sekcja 2. Konflikty Interesów
 1. Coachowie będą starać się unikać konfliktów interesów i potencjalnych konfliktów interesów oraz otwarcie ujawnią wszelkie przypadki takich konfliktów. Coachowie zaproponują wycofanie się, kiedy wystąpi taki konflikt interesów,
 2. Coachowie ujawnią swoim klientom i ich sponsorom informacje o całym przewidywanym, pochodzącym od innych osób wynagrodzeniu, które mogą zapłacić albo otrzymać za skierowanie klienta. „Sponsor” jest podmiotem (oraz jego reprezentantem), który płaci lub zapewnia dostarczenie usług coachingowych,
 3. Coachowie będą stosować wymianę barterową za usługi, towary lub inne wynagrodzenie niepieniężne tylko wówczas, jeżeli nie zaszkodzi to relacji coachingu,
 4. Coachowie nie będą świadomie przyjmować osobistych, zawodowych lub pieniężnych profitów lub korzyści z relacji pomiędzy coachem i klientem, chyba że formie wynagrodzenia ustalonej w umowie lub kontrakcie.
Sekcja 3. Profesjonalne postępowanie wobec klientów
 1. Coachowie nie będą świadomie wprowadzać w błąd ani składać fałszywych oświadczeń na temat tego, co ich klient lub sponsor zyska z procesu coachingu lub od nich jako coacha,
 2. Coachowie nie przekażą swoim przyszłym klientom lub sponsorom informacji lub porad, co do których coach wie lub uważa, że mogą być wprowadzające w błąd lub fałszywe,
 3. Coachowie będą mieć ze swoimi klientami lub sponsorami jasne umowy lub kontrakty i będą honorować wszystkie umowy lub kontrakty zawarte w kontekście zawodowych relacji coachingu,
 4. Przed pierwszym spotkaniem coachowie dokładnie wyjaśnią i postarają się zapewnić, aby ich klient i sponsorzy zrozumieli charakter coachingu, charakter i granice poufności, uzgodnienia finansowe oraz wszelkie inne warunki umowy lub kontraktu dotyczącego coachingu,
 5. Coachowie będą odpowiedzialni za wyznaczenie jasnych, odpowiednich i wrażliwych na kulturę granic decydujących o wszelkim kontakcie fizycznym pomiędzy coachem a jego klientami lub sponsorami,
 6. Coachowie nie będą mieć kontaktów seksualnych z jakimkolwiek bieżącym klientem lub sponsorem,
 7. Coachowie będą w pełni szanować prawo klienta do zakończenia procesu coachingu w jego dowolnym momencie z zastrzeżeniem zapisów umowy lub kontraktu. Będą czujni na wskazówki świadczące o tym, że relacja coachingu przestaje przynosić klientowi korzyści,
 8. Coachowie zachęcą swoich klientów lub sponsorów do wprowadzenia zmian, jeżeli uznają, że klient lub sponsor byliby lepiej obsługiwani przez innego coacha lub inne środki,
 9. Coachowie zasugerują klientowi korzystanie z usług innych specjalistów, kiedy uznają to za konieczne lub właściwe.
Sekcja 4. Poufność/Prywatność
 1. Coachowie będą ściśle przestrzegać poufności wszystkich informacji pochodzących od klienta i sponsora. Coachowie uzyskają wyraźną zgodę na ujawnienie informacji innej osobie sporządzoną w formie umowy, chyba że prawo będzie wymagało ujawnienia tych informacji,
 2. Coachowie będą posiadali jasno określone warunki, na jakich zasadach informacje o coachingu będą wymieniane pomiędzy coachem, klientem i sponsorem,
 3. Działając w charakterze trenera studenta coachingu, coachowie wyjaśnią studentom zasady polityki zachowania poufności,
 4. Coachowie dopilnują, by ich powiązani coachowie oraz inne osoby, którymi kierują w trakcie obsługiwania swoich klientów i ich sponsorów za opłatą lub na zasadzie wolontariatu do sporządzali jasne umowy lub kontrakty zobowiązujące ich do przestrzegania tych standardów Poufności/Prywatności oraz wszystkich Standardów Postępowania w mającym zastosowanie zakresie.
Diversity statement - Oświadczenie dotyczące różnorodności

International Coaching Community dąży do prowadzenia działalności w sposób odzwierciedlający wymienione poniżej wartości i praktyki. Oczekujemy także od naszych członków i organizacji członkowskich oraz od wszelkich pracowników, konsultantów, doradców lub dostawców współpracujących z nami, aby również działali w sposób odzwierciedlający takie same wartości i stosowali takie same praktyki. Niniejsze oświadczenie oparte jest na Oświadczeniu dotyczącym różnorodności International Transactional Analysis Association i Europejskiej Rady Mentoringu i Coachingu i uznajemy ich wkład i wpływ w tej kwestii.

Wartości

 • Wszystkie osoby powinny mieć możliwość prowadzenia autonomicznego i społecznie odpowiedzialnego życia,
 • Szacujemy indywidualne i wspólne człowieczeństwo wszystkich ludzi,
 • Relacje powinny być pozbawione dyskryminacji na podstawie rasy, religii, koloru skóry, wyznania, niepełnosprawności, narodowości, statusu społeczno-ekonomicznego, płci, wieku, preferencji seksualnych lub wszelkich innych form odmienności,
 • Jesteśmy przeciwni przemocy fizycznej, psychologicznej i społecznej i gnębieniu,
 • Wszystkie osoby zachęcamy do tego, by były świadome ich relacji z innymi ludźmi i otaczającym ich światem, a także by wspierały własne reakcje i ponosiły konsekwencje swojego zachowania,
 • Takie wartości i działania mają na celu zwiększenie dobrobytu jednostek i społeczeństwa.

Praktyki

 • Unikamy celowej dyskryminacji z jakichkolwiek powodów,
 • Pragniemy być świadomi możliwych obszarów dyskryminacji,
 • Naszym celem jest sprzeciwienie się współpracownikom, pracownikom, usługodawcom, klientom lub uczestnikom, co do których sądzimy, że stosują dyskryminujące zachowanie i pragniemy pomóc im je zmienić,
 • Jesteśmy świadomi używanego przez nas języka, zarówno w mowie, piśmie i sygnałach niewerbalnych, mogącego prowadzić do nieumyślnej dyskryminacji,
 • Pracujemy nad zwiększeniem naszej samoświadomości w stosunku do różnorodności.

Z podziękowaniami dla International Transactional Analysis Association (ITAA) i Europejskiej Rady Mentoringu i Coachingu (EMCC).

Back To Top